Stadgar

Detta är gällande stadgar för föreningen Black Army – Stockholm. Antagna 15 feb 1987. Senast ändrade 19 feb 2023.

§1. Ändamål
Black Army – Stockholm har till ändamål att på ett obegränsat sätt stödja AIK:s idrottsverksamhet. Föreningen är opolitisk.

§2. Medlem
Medlemskap i Black Army – Stockholm kan erhållas av envar som är AIK-supporter i själ och hjärta. Medlemskap beviljas av Black Army – Stockholms styrelse. Styrelsen har rätt att utesluta medlem som inte uppfyller dessa krav.

§3. Medlemsavgift
Medlemsavgift betalas per kalenderår. Medlemsavgiften fastställes av årsmötet.

§4. Beslutsorgan
Black Army – Stockholms beslutande organ är:
1. Årsmöte
2. Stormöte
3. Styrelsen

§5. Årsmöte
Black Army – Stockholms årsmöte skall hållas senast i mars månad.

§6. Stormöte
Black Army – Stockholm håller stormöte när styrelsen så anser nödvändigt eller när en grupp om minst en tredjedel av medlemmarna vill.

§7. Styrelsen
Mellan årsmötena leds Black Army – Stockholm av en styrelse som väljs på årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande och ett antal ledamöter som årsmötet beslutar. Efter årsmötet bestämmer styrelsen själv utseendet.

§8. Ordförandeposten
Black Army – Stockholms ordförande väljs vid ordinarie årsmöte för nästkommande verksamhetsår.

§9. Verksamhets- och budgetår
Black Army – Stockholms verksamhets- och budgetår är kalenderår.

§10. Revision
Kassörerna är ansvariga för att revision sker.

§11. Beslut och omröstning
Beslut fattas efter omröstning. Alla frågor avgörs genom enkel majoritet. Vid händelse av lika röstantal har ordförande utslagsröst.

§12. Stadgefrågor
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar.

§13. Upplösning
Black Army – Stockholm kan endast upplösas vid beslut på årsmöte och på efterföljande stormöte. Vid båda fallen krävs att minst två tredjedelar av rösterna är för en upplösning. Stormöte om upplösning ska hållas inom två till fyra veckor från årsmötet.

Black Army – Stockholms tillgångar lämnas då till en av den sittande styrelsen utsedd förvaltare verksam inom AIK. För att tillgångarna skall kunna disponeras av en ny föreningsstyrelse, skall denna godkännas av förvaltaren och/eller den sista ordföranden i Black Army – Stockholm.